photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Nikola Gruev | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Evlogiev 23-Jan-2021 20:14
Здравейте!

Аз ви писах коментар отдолу през 2011-та година и се радвам, че все още активно качвате снимки!

Албумите ви продължават да предизвикват любопитството ми, пък и ми харесва да гледам снимките от 70те и 80те. Потапям се в едни други години.

Нямам търпение книгата да излезе!

Поздрави и бъдете здрав! :)
Gérard Coupey 01-Apr-2020 10:59
Merci pour toutes ces belles photos d'Eleuthera. Quels souvenirs merveilleux!
J'y suis allé comme GO au Club Med en 1983 (de août à novembre).
J'étais électricien et je ai passé un magnifique moment en compagnie d'une bonne bande de camarades. Nous avions des horaires de travail (8h-12h et 14h-16h40)adaptées et une journée de congé par semaine le dimanche (exceptionnel au Club!). On avait à notre disposition une automobile et nous avons pu visiter l'île jusqu'à Spanish-Wells et partager quelques moments privilégiés avec les habitants de Governor Harbour (la Capitale de l'île) dont beaucoup travaillaient comme PS (personnel de service).
Le chef de village nous avait à la bonne, il s'appelait: Alain Ducan.
Je ne faisais pas de photos à l'époque, mais j'ai récupéré une quinzaine de diapositives du village.
Merci encore!
Boujou de Normandie!
Gérard Coupey (Deauville-France).
ROUMEN STAMENKOV 01-Jun-2016 04:53
Gospodin Gruev,
Vashite snimki ot Bulgaria sa prekrasni, zashtoto sa praveni s dobro sarze...!
Tova e glasa na kruvta...!
Blagodarya vi, che spodelyate krasotata na milata ni Rodina...!
Pozdravi ot dalechna Australia,
Rumen Stamenkov
coffre fort23-May-2015 18:05
Nice work !
perte cheveux17-May-2015 12:02
Great shots!
huile de ricin14-May-2015 12:46
I am really impressed by your gallery, sorry for my english:)
Johnny 18-Jan-2014 12:59
Good day!

I enjoyed your fotos, they are really something. I actually came here after seeing one of your fotos of Vratsa on russian Wikipedia site for Adventure Time TV show. I was really confused and wonder whether you can tell me what is it doing there?

Thank you.
Rosa M Connelly 08-Jul-2013 21:38
Hello Nick!:
While looking for some photographs I runned into your beautiful pictures of Bulgaria...I don't know if you remember me?... Rosa M. ( kiddo) from Houston Texas...did you get back to Bulgaria?...I lost touch with you many years ago but it has been nice to see that you are doing well and enjoying your beautiful country and scenery...I am still in Houston, although travelled a lot but always the same....write if you can...best regards Rose
tony wicks 14-Nov-2012 15:37
I came to Ruse 2 years ago, My daughter and son in law. Took me and my wife for her 60th birthday. WE loved the city and it`s people. I found the Bulgrian people very nice and very help full. I am planing to come back as soon as I can. We live in Cornwall england.
I have looked at your photos they are very good.
All the best
Tony
Bella Latipow 18-Jan-2012 22:17
Amazing!!!!! Thank You, Nikola. PREKRASNO!!!! BSEGO KHOROSHEGO!!!! Bella
fiorella 16-Aug-2011 19:55
le sue foto sono bellisime, mi piacciono molto quelle americane.
complimenti
fiorella
Evlogiev 03-Aug-2011 11:03
Hey!

The photos are just A-W-E-S-O-M-E! Really impressive though I'm only 17 I'm highly interested in authentic photos made by Bulgarians in the U.S.A. and Canada (mostly before 10.11.1989). Keep up the good work!

БРАВО, ЧОВЕЧЕ! Фотографиите наистина са уникални от моята гледна точка! Впечатлен съм!
Angela Kadeer 24-Jul-2011 20:31
Dear Mr Gruev, as my desktop I have a photo( by yourself )which depicts a beach with lots of slides going into a pool. It looks like Spain but I don't see it anywhere in your photos. I don't suppose you remember where it was only it looks so nice I would like to take a holiday there. All your pictures are lovely, but I like this one best of all! Yours Angela x
mihai 21-Mar-2011 19:05
Hi Nikola,

First of all want to thank you for your effort to show us marvelous pictures of Bulgaria mountains.

I intend to arrive this summer on Boyana->Boyana Waterfall one hour until here...and then to continue my hiking on Kamen Del peak.

I want to ask you what distance is between Boyana Waterfall and the Kamen Del peak.

Also the Hut Kopitoto and the summit Kopitoto is reachable from this area? Are there marked trails? Is the path to boyana waterfall. If yes how much time it takes me from boyana waterfall to the hut kopitoto?

Thanks in advance for trying to help me,

Mike

Is the path to boyana waterfall to kopitoto summit and hut? How much time it can take ?
Jim 10-Mar-2011 18:20
Mnogo mi kharesvat snimkite vi ot Bulgaria. Makar che sam Amerikanets, uchikh bulgarski kogato sluzhikh v Amer. Voenna Sluzhba v 1969 g. V idushtiia April shte otida v Bulgaria na vakantsia. As biakh v Sofia v 1978; kakvi izmeneniia ima! Blagodariia vi za fotographichnata vakantsia!
Kelvin Yew 06-Aug-2010 19:32
Wonderful pictures! Your 1979 album of Singapore brought back many good memories!
valeria 22-Jul-2010 16:48
great pictures!!!!
Guest 05-Jul-2010 11:05
Hi, Nick, I'm a photo editor of an italian weekly magazine. I was looking for some photos of Clint Eastwood's Ranch. I saw yours beautiful. IS it possible to have the high res and publish them with your credit?

Thank you so much,
best

Giulia Cappellin

---
Giulia Cappellin
Photo Research
TU style
Arnoldo Mondadori Editore
Via Mondadori 1
20090 Segrate – Milano
ITALY
Tel. 02 7542 2847
Fax.02 7542 2509
Watersidetx20-Jun-2010 14:05
Nick, I was looking for some photos for a class I'm taking and was searching for photos in Saudi and just happened to find this link. The photos of you and Ju'aymah really brought back some memories, especially all the photos of Area 3 with the cable and sled. When back to Saudi to work in Al-Khobar in the mid-90s and enjoyed the updated photos as well. Still working for the same company. Hope all is well and thanks again form posting the photos.
Георгиева 23-Jan-2010 21:02
Ã-í Ãðóåâ,
èìàõ óäîâîëñòâèåòî äà ïúòóâàì ñ âàñ è âàøàòà ñúïðóãà äî Ñêàíäèíàâèÿ ñ Òåðåçà.Êîãàòî ðàçãëåæäàì ñíèìêèòå Âè îòíîâî ñå âðúùàì êúì îíàçè íåçàáðàâèìà åêñêóðçèÿ.Áëàãîäàðÿ Âè èñêðåíî çà âñè÷êè ïðåêðàñíè ñíèìêè,êîèòî ñòå íàïðàâèëè è ÷ðåç êîèòî ìîæåì äà ñå äîêîñíåì äî ðàçëè÷íè ìåñòà.Áúäåòå æèâ è çäðàâ!
Betty Rupard 07-Jan-2010 02:16
Can I recommend your site on facebook?
Guest 01-Jan-2010 13:56
Your pages are the best on pBase. Amazing history! Thank you for the history lesson. I am a lifelong Chicagoan and knew people who worked at Sargent and Lundy at the same time you did.
orhan 17-Nov-2009 15:14
merhaba,
Mr.Gruev,
Ailemin doðduðu ve yaþamýnýn bir bölümünü geçirdiði,svisthov fotograflarý için
çok teþekkür ederim,sayenizde o þehirde gezmiþ oluyorum,
tüm yaþamýnýzda baþarýlar dilerim.
Orhan
Вяра Илиева 19-Sep-2009 06:31
Çäðàâåéòå, ã- í Ãðóåâ. Ñíèìêèòå ñà íåâåðîÿòíè è ñà ñâîåîáðàçåí ïúòåâîäèòåë çà ðàçëè÷íèòå äúðæàâè. Êàçâàò, ÷å ÷îâåê å òîëêîâà ïúòè ïî- ãîëÿì, êîëêîòî ïî- ãîëÿìà ÷àñò îò ñâåòà å âèäÿë.  òàêúâ ñëó÷àé Âèå ñòå åäèí íàèñòèíà ãîëÿì ÷îâåê! Æåëàÿ Âè âñå òàêà äà íè " âîäèòå" ïðåç ðàçëè÷íè ìåñòà îò íàøàòà ïëàíåòà è Âè áëàãîäàðÿ, ÷å ñòå ñïîäåëèëè òåçè êðàñèâè êúò÷åòà ñ íàñ!
zonka 29-Aug-2009 06:11
snimkite sa strahotni,ste posetum amsterdam tazi sedmiza


zonka
Милева 28-Aug-2009 08:55
Çäðàâåéòå ã-í Ãðóåâ,
Õàðåñàõ åäíà âàøà ñíèìêà îò Íàïîëè è áèõ æåëàëà äà ñå ñâúðæà ñ âàñ çà óñëîâèÿòà íà íåéíîòî ïîëçâàíå.
Íèå ñìå ðåêëàìíà àãåíöèÿ. Ìîëÿ äà ñå ñâúðæåòå ñ íàñ - t.mileva@bogara-bg.com
032 66 3440, 0889 777 393
Áèõìå èñêàëè è äðóãè íàøè ïðîêåòè äà îáñúäèì ñ âàñ.
Ïîçäðàâè,
Òåìåíóæêà Ìèëåâà
Зорница 12-Aug-2009 08:19
Ïðåêðàñíè ñíèìêè!!
ïðåäñòîè ìè ïúòóâàíå äî Ïðàãà è ñå âúëíóâàì ìíîãî, íî ÷ðåç âàøèÿ àëáóì , ìèñëÿ ÷å ïúòóâàõ âå÷å â öÿë ñâÿò!
Ïîçäðàâè
Çîðíèöà
Nikolay 18-Jul-2009 23:03
Áðàâî, áëàãîäàðÿ îò ñúðöå!
Nelly Dineva 09-Jun-2009 04:40
Çäðàåéòå, ñëó÷àéíî ïîïàäíàõ íà Âàøà ñíèìêà â Óèêèïåäèÿ.Ñíèìêàòà å íà Áóðãàñ è ïðîñòî ñå ÷óäåõ, òîëêîâà ëè íÿìà ïî-êðàñèâî êúò÷å â Áóðãàñ îò ïàðêèííãà ïðåä õîòåë Áúëãàðèÿ?!
paul brown 02-Jun-2009 19:25
Thanks for posting the great pictures, Nick.

Regards,

Paul Brown
@ Shedgum 1979-1982
Allie 30-May-2009 18:38
Thank you so much for your photos! Like going on vacation all over the world without leaving my home. I wish you all the best - Allie from Memphis, Tennessee, USA
PLUMET 01-Apr-2009 21:57
Bravo pour votre site très complet et bien structuré.
Magnifiques photos qui donnentn envie de découvrir tous ces beaux paysages.
Je ferai souvent des voyages au travers de vos photos.
respectueuses salutations
JM PLUMET
Adriбn Buzzetti 21-Mar-2009 08:40
Здравеи and благодаря!
Hello, Mr. Gruev.
I was looking around for some images from Shiroka Lukka and I found your amazing gallery. And I connot deny my surprise when I found some images og my own country in there. Which one? Chile, of coarse!. What a time then... I remember perfectly when Santiago was like that. You walked around my neighborhood and you took a little of my childhood back. Even if you didn't know then, thanks you.
I don't have to say I'd like to visit your country. More and more since I'm looking at your photos.
Well... I guess you'd be interested in seeing Santiago as it is now. And if you are, here is a little gallery. ** . Hope you like it.
Please, if you feel it's worthy, leave a comment.
Best regards.
(a.)
PS/ I wasn't able to post the web address. Sorry. If you are inrerested, just mail me.
kiko 01-Mar-2009 08:24
ako ima nqkoi bulgarin v sidney moje da se vidime na 20 sam i sam male.Ne za neshto specialno ami pone na po bira :)
patrick barchon 19-Feb-2009 14:16
tank's for all your view, so happy to see all galleries, and remembering some nice moment, a very good job, patrick
Ray & Charlene 21-Jan-2009 19:31
SURE WAS GOOD TO MEET YOU AT THE USA EMBASSY IN SOFIA TODAY. THANK YOU FOR THE GREAT GALLERIES! WITH PHOTOS LIKE THESE WE CAN TOUR THE ENTIRE WORLD WITHOUT LEAVING HOME.
Raina 13-Nov-2008 12:28
Izkluchitelen sait s izkluchitelen podbor na snimki i dokumenti. Blagodaria Vi, g-n Gruev!
Йордан Червенков 08-Oct-2008 12:29
Áðàâî Îïòè. Ìíîãî íîâè íåùà çà ìåí.
Áëàãîäàðÿ.
Àíàë_Ôàáåò
CONNIE 12-Sep-2008 02:28
YOU ARE A BLESSED MAN, THANK YOU SO MUCH FOR SHARING THE WORLD WITH US THAT COULD'NT BE THERE... THE PICTURES ARE MORE THAN AMAZING!! GOD HAS BLESSED US THROUGH U THAT WE CAN SEE HIS CREATION THRU YOUR PHOTO'S THANK YOU SO VERY MUCH FOR SHARING. I WAS LOOKING FOR SCREEN SAVERS AND BEHOLD I FOUND YOU. I AM INDEED GOING TO FORWARD YOU LIFE AND AMAZING PHOTO'S TO ALL THAT I CAN. GOD BLESS YOU FOREVER AND EVER YOU ARE TRULY BLESSED. WE HAVE A WONDERFUL GOD. AND YOUR COUNTRY IS SO BEAUTIFUL!!!!!!!
Madlena Ivanova 07-Sep-2008 18:06
Blagodaria Vi za prekrasnite snimki.Koito ne samo radvat o4ite mi.No na mestata kadeto i az sam bila sgriavat gore6to sarceto i du6ata mi.Prekrasni snimki o6te vednaj.Moito uvajenie kam Vas,4e gi spodelyate s vsi4ki potrebiteli na saita!Li4i si,4e obi4ate da pate6estvate!
Popadnah na Vas,kogato tarseh za rodnia mi grad Vidin.Za Svishtov,kadeto sam studentka.I za Valencia,kadeto se naloji da porabotia edno lyato.Neveroyaten kasmet,4e otkrih vsi4ko na edno myasto!
Jelaya Vi zdrave i lubov!
V Aliska bili li ste!Tuk moje i da ne ste,takmo povod da pogovorim.Az byah minalata godina.I kakto Vas sam o4arova na ot 4istata priroda!!!
Moite uvajenia!
abraal22-Aug-2008 16:49
Zdraveite, g-n Gruev!
Pishe Vi jitel na krasiviqt rodopski grad Madan.Moje bi nqma da chuete neshto novo kato Vi kaja, che mnogo se vuzhishtavam na vashiq trud i staranie.Nai-veche na tova che se dokosvate i do nai-dalechnite i malki kutcheta na rodinata ni.
Imam kum vas edna malka molba.
Pri startirane na nachalnata stranica na grad Madan v Wikipediq se zarejda snimka na djamiq v centura na grada.Uvajavam religioznata prinadlejnost na vsichki hora i tehnite hramove.Ot arhitekturna gledna tochka hramut e naistina vnushitelen.No v grada mi ne vsichki jiteli sa musulmani.Ima mnogo po vajni i interesni mesta, koito nosqt duha i tradiciite na Madan i koito zaslujavat da budat pokazani.Eto zashto Vi molq da zamenite vuprosnata snimka na djamiqta s druga.Gotov sum, pri proqven interes ot vasha strana, da vi predostavq prekrasni snimki ot svoqta kolekciq na kulturni, istoricheski, i obshtestveni obekti v grad Madan.
S uvajenie:Vasil Karev e-mail:abraal@abv.bg
Guest 20-Jul-2008 11:45
Áëàãîäàðÿ Âè çà ïðåêðàñíàòà ôîòîêîëåêöèÿ ñ êðàñîòèòå íà Ðîäèíàòà íè!
Francisco Merle 13-Jul-2008 16:19
Hallo : Aus Argentinien bin ich auf deiner sehr sehenswerten Seiten zu Besuch, Ich wünsche Dir ein schönen Eintritt in die nächste Woche. Ich habe mich in deinen Seiten umgesehen und finde alles ausgezeichnet schön, mein Kompliment. Auf einen Gegenbesuch erfreue ich mich sehr.
L.G. Franz

You have a very nice site, Y wisch you my greetings from Argentine, Franz.
Please visit my HP
Ganya12-Jul-2008 07:47
I really admire people who have more talent than I do. I admire you!
Elena Konstantinova 11-Jul-2008 00:00
Zdraveite, g-n Gruev!
Tui kato ne otkrih Vash e-mail za vruzka v profila Vi, molia da se svurjete s men kogato e udobno na elenaa@email.bg
Blagodaria Vi!
Pozdravi,
Elena
hri100k 25-Jun-2008 13:51
áëàãîäàðÿ çà ñíèìêèòå. ïðåêàðàõ ìíîãî ïðèÿòíè ÷àñîâå òóê :)
Галина Атанасова 23-Jun-2008 09:43
Ñíèìêèòå ñà ñòðàõîòíè. Ïðîñòî îñòàíàõ áåç äóìè,áåç äúõ..íàèñèòíà âïå÷àòëÿâàùè. Ñúñ ñèãóðíîñò íÿìà äà óñïåÿ âñè÷êî ïðåç æèâîòà ñè,íî ïîíå ãî âèäÿõ îò òÿõ :)
chris 05-Jun-2008 22:34
you are a world traveller. cool. i want to see the world too.
Tanya Dimitrova03-May-2008 13:10
Çäðàâåé Íèêîëà,

Åäâà äíåñ - 3 ìàé 2008 ã. - ïîïàäíàõ íà ñíèìêèòå òè â pbase... Áëàãîäàðÿ çà óäîâîëñòâèåòî:)! Ïîçäðàâëåíèÿ çà ãàëåðèÿòà, ò.å. ãàëåðèèòå:) - ñòðàõîòíè ñà!!! Íàñëàäà çà î÷èòå è äóøàòà å äà ãè ãëåäà ÷îâåê, áåç çíà÷åíèå êîé å - êàêúâ å ïî íàðîäíîñò è êúäå æèâåå!
È àç êàòî åäèí âèäåí ìàíèàê ôîòîãðàô êà÷âàì ñíèìêè â ìîÿ ãàëåðèéêà:) - gallerybg.masoko.net

Keep up the good work /êàêòî ñå êàçâà íà "ðîäåí" àíãëèéñêè:))/ !

Ñ óâàæåíèå,
Òàíÿ Äèìèòðîâà
/Facebook- search for Tanya Dimitrova/
Vasilena 25-Mar-2008 03:27
Íÿìàì äóìè îò òîâà , êîåòî âèäÿõ , òî å íåïîñèëíî çà î÷èòå .Êàçâàì ñå Âàñÿ Ãúðêîâà è îò 16 ãîäèíè æèâåÿ íà Êàíàðñêèòå îñòðîâè . Êàòî âèäÿõ ñíèìêèòå îò Ïëåâåí è íÿìà äà êàæà , êàêâî èçïèòàõ , àç ñúì îò òàì . Áúëãàðêà äî êàòî óìðà ìàêàð è ñ äâà ïàñïîðòà , ñàìî èñêàì äà êàæà åäíî , ÷å íèå ñìå íà âñåêè êèëîìåòúð .......îò òóê äî êðàÿ íà ñâåòà ! Àïðîïî êúäå íÿìà áúëãàðè ?
Guest 25-Feb-2008 23:29
Zdravei Nikola,
Ot 3 godini veche jiveia v Canada. Zapisah arhitektyra minalata esen, ta sega pravim proekt za kushta. Estestveno az shte pravia maket na tradicionna bulgarska kushta i turseh galerii v koito ima snimki ot etara! Sluchaino popadnah na tozi website i veche ot tri chasa razglejdam snimki na bulgaria - po niakolko puti! V takiva momenti osuznavam kolko mnogo mi lipsva i kolko iskam da si doida! Pozdravlenia za neveroiatnata rabota i blagodarnosti na gospod za interneta! Produljavai da snimash zashtoto ulaviash momenta, ne samo predmeta! Strahotno e! Pozdravlenia!
Tsveta Yotova
Liidia Valentinova Grueva 18-Jan-2008 14:04
Zdraveite gospodin Gruev.Mnogo mi haresaha snimkite vi ot Vratsa.Tova che ne sa mnogo aktualni niama nikakvo zachenie zashtoto na tezi snimki grada ni izglezda hubav i chist pochti kato evropeiski.Blagodaria vi za tozi sait zashtoto taka horata po sveta shte vidiat i hubavoto ot nashata strana.Drugo neshto sahsto me zintriguva ,vasheto fanilno ime i iskah da vi popitam ot kade ste?Zashtoto tova ne e chesto sreshtano ime.Blagodaria vi predvaritelno za otgovora
Racho Jordanov 23-Dec-2007 04:05
Nikola, thanks for the pictures. You may not remember me but I am in one of your pictures! We were at the Latina refugee camp together in 1969. My name is Racho Jordanov and I would like to hear from you. Please send me an e-mail or call me at 650-826-4000. Merry Christmas and Happy New Year! Your collection is fantastic! Thanks for sharing! Regards. Racho
George Zahariev 15-Dec-2007 02:30
Well, here's a blast from the past for you Nik! I too was in Latina in 1969.You and I and couple of other Bulgars took part in a demonstration in Rome on the 1 year anniversary of the russian invasion of Czeckoslovakia .A photo of us running in the streets carrying the Czeck flag was published in 'Corriera de la cerra'.I still have the paper,and it shows me ,Racho jordanov ,another bulgaran and you ,each holding aloft one corner of the flag. The caption under the photo misidentified us as 'Young czecoslovakians'. I discovered your identity by chance while viewing your breath-taking photo gallery. Over the years I would occasionally recall you because you always had that distinguished presence about you.I turned out to be correct speculating that ' He probably went to do something of importance'.
Guest 10-Dec-2007 19:03
Very blessed person to see and enjoy all you have, thanks for your pic's.
Guest 08-Dec-2007 20:55
Thanks so much for sharing.
Guest 15-Nov-2007 17:28
moqta predstava za svobodata
Plamen 18-Oct-2007 21:10
Potresen sam ot snimkovia material i ot truda, koit oste polojili. Dulboko Vi se vuzhi6tavam. Neveroiaten ste.
Guest 15-Jun-2007 10:01
Hope you update soon as I'll be anxiously awaiting.
Tasty Orange29-Apr-2007 16:54
Nice pics! Thanks for sharing your old pics. I enjoy older pics more than new ones, because they show history and nostalgia.
Guest 07-Mar-2007 15:19
Wonderfully magical.
Sotiris Blatsis11-Jan-2007 07:34
Mr. Gruev, congratulations for your comprehensive galleries on Bulgaria. You are more than welcome to see my own view of modern Sofia:http://www.pbase.com/dead_poet/sofia

I would like to see a gallery exclusively with photos of Sofia taken during the communist era. If you have, you can scan them and make a special gallery. Thank you very much.
MIRA 15-Nov-2006 19:52
G-n Gruev, deistvitelno e edno udovolstvie da se potopi chovek v prkerasnite photoputeshestvia kakto iz Sveta taka i v Bulgaria. Radvam se che se zapoznahme.
Ваня 10-Nov-2006 10:05
Áåçêðàéíè áëàãîäàðíîñòè çà òðóäà, êîéòî ñå ïîëîæèë äà íè ïðåäîñòàâèòå òåçè ïðåêðàñíè ñíèìêè. Ïðîñòî îñòàíàõ áåç äúõ îò òÿõ. Âñè÷êî íàé-äîáðî Âè æåëàÿ!
Abdullah 01-Nov-2006 11:39
Thank you so much for posting all these photos of my city khobar and dhahran.
Евгени 28-Oct-2006 21:50
Îòíà÷àëî èñêàì äà âè êàæà " Ìíîãî áàãîäàðÿ çà òîëêîâà âåëèêîëåïíè ôîòîñíèìêè "
Îáà÷å, ñïîðåä ìåí ,áè áèëî ïî-äîáðå äà ïðàâèòå ôîòîñíèìêè íå ñàìî íà àðõèòåêòóðíèòå çàáåëåæèòåëíîñòè â èñòîðè÷åñêè öåíòúð íà íÿêîé ãðàä â Çàïàäíà Åâðîïà, íî è íåãîâèòå ñïàëíèòå ðàéîíè , çà äà ìîæåìå äà ïðàâèìå ñðàâíåíèÿ ñ íàøèòå ãðàäñêèò êðàéíèíè, è äà ïðåöåíÿâàìå êàê å íà çàïàä. Àêî èñêàòå, àç áèõ ìîãúë äà âè èçïðàòÿ ìíîãî ãîòèíè ôîòîñíèìêè íà Ìîñêâà,(æèâåÿ òóê ). Æåëàÿ âè ãîëÿì êúñìåò!
Vennie 26-Oct-2006 19:24
Neveroiatna rabota!!!Iskrenni pozdravlenia,iska mi se da vi vidia za da vi stisna rakata i da vi pozdravia, prosto niamam dumi... zaslujavate go!
lee Francis 15-Oct-2006 15:46
Thank you for the photos of borevets my family and i are visiting on a skiing holiday in febuary.
Mark C. 27-Sep-2006 02:59
I've been to Bulgarian seven times since 1996 and I just love the country and it's people. Thank you for all of the wonderful photos.
Megy 21-Sep-2006 19:15
Napravo neveroiatni fotografii.
Ogromno BLAGODARIA za dostavenoto udovolstvie.
Guest 16-Aug-2006 12:30
Wow! you have really travelled the world and have collected a lot of amaging images!
Guest 16-Aug-2006 08:24
Hello Nikola, My company is planning a tour to Bulgaria in 2007. I would be interested in using some of your photographs. Can I pay you for a high resolution copy of 2 or 3 of them? Do you have any of trains in Bulgaria?

Thanks Paul (paul@ptg.co.uk)
D.Stamova 09-Aug-2006 08:32
G-n Gruev,
mnogo blagodarnoosti za ideata i neinoto realizirane.Kolektiata e prekrasn az sum ot Sofia i ste potwrsja nesto staro a taka swsto i ot Lovetch... moga li da go izpratja za da go vkluchite v svoite albumy
Õèëÿäè áëàãîäàðíîñòè çà òîâà êîåòî ñòà íàïðàâèëè.Ñåãà âñè÷êè ìîè ïðèÿòåëè ùå âèäÿò ÷àñò îò íåâåðîÿòíèòå êðàñîòè íà Áúëãàðèÿ.âïå÷àòëÿâàùî!!!!
Dear Mr Gruev,
Many thanks for sharing this beutiful pics...now all world can see our beautiful country in Photos...
best regards D.S
guest 09-Aug-2006 04:54
My name is KAREN. I work for SOFIA DENTAL STUDIO IN MESA ARIZONA.I really enjoyed the photos and learning about SOFIA.Really cool old buildings,very beautifull. Thank You
Cristian Gorea 02-Aug-2006 07:42
Excellent gallery. It was a real pleasure to see it and I must admit that from time to time, I return to it and see it again and again. It's almost a lifetime work (it's true, mostly on holidays...great ones). Please, translate all the explanations of the photos in English. Cristian Gorea, Romania
Stefan L. Kojnov 05-Jul-2006 09:40
Idejata ne samo 4e si zasluzhava, tja e PREVAZHODNA !!!
O4akvah da vidja dobre oformena kolekcija samo za Bulgarija, a vmesto tova vidjah DRUZHESKI PROTEGNATA RAKA KAM VSI4KI BULGARI I NE-BULGARI ! Ako g-n Gruev beshe napravil samo tozi sajt prez zhivota si, i togava njamashe da se sramuva, kogato zastane pred Sazdatelja...
MALKA ZABELEZHKA. Fonat na guestBook'a e tamen, tekstat e tamen - TRUDNO SE 4ETE.
Asen Dimitrov 28-Jun-2006 20:23
Prekrasni snimki, g-n Gruev! Shte pozvolite li da gi izpolzvame v bylgaro-meksikanski proekt v ramkite na svetovnoto u4ili6tno systezanie "Mondialogo" (www.mondialogo.org), organizirano ot UNESCO i Dymler-Crysler? Nqma nikakvi tyrgovski celi. Temata ni e svyrzana s Pirinskiq krai i muzikalniq folklore, no predstavqme i Bulgaria, razbira se. 6te poso4im izrichno Vasheto ime do vsqka Vasha snimka i adresa na Vashiq site. Blagodarq Vi za vnimanieto!
Asen Dimitrov, PMG - Blagoevgrad
Mike 28-Jun-2006 11:55
Nice site I will recommend you to all my friends. Thank you.
Guest 26-Jun-2006 14:49
http://zakmeta.dnevnik.bg/
Towa mozhe da wi zainteresuwa;D
Pozdrawi i prodylzhawajte wse taka s dobri fotografii
Guest 22-Jun-2006 05:12
Holy Cow! You must be very wealthy to have traveled as often and extensively as you have. Very impressive pictures and definitely enjoyable to look at.
Kitti Yanukovitch 16-Jun-2006 17:18
Thank you and God Bless you.
Paul Smirnoff 16-Jun-2006 12:48
I love this site, there is so much information to be found. Thank you.
Guest 28-May-2006 17:22
Äðàãè ã. Ãðóåâ,

Ñàéòúò Âè å ìíîãî èíòåðåñåí è êðàñèâ, íî èìà ãðåøêè ïîä íÿêîè ñíèìêè. Ãðàä÷åòà êàòî Åëåíà è Êàëîôåð íå ìîãàò äà ñå íàðåêàò "city", êîåòî îçíà÷àâà îáèêíîâåíî ãðàä ñ êàòåäðàëà.

Áúäåòå áëàãîñëîâåí,
àðõèìàíäðèò äîö. Ïàâåë Ñòåôàíîâ
Òåîëîãèÿ, Øóìåíñêè óíèâåðñèòåò
phentermine 23-May-2006 08:44
Hi! Good site! I like it! Thank you!
Светла 19-May-2006 13:42
Áðàâî, íå áÿõ âèæäàëà òîëêîâà ìíîãî è òîëêîâà êðàñèâè ñíèìêè îò ïðåêðàñíàòà íè ñòðàíà!!! Ùå ãè ïîêàæà íà ìîèòå ïðèÿòåëè îò ÷óæáèíà, òîâà å íåâåðîÿòíà ïðèêàçêà îò öâåòîâå, ôîðìè,ñìèñúë è ìíîãî ëþáîâ! Âå÷å íàïðàâèõ òàçè ñòðàíèöà ìîÿ ëþáèìà è âèíàãè ùå ÿ ãëåäàì ñ âúçòîðã è óìèëåíèå! Ñâåòëà
osru 11-May-2006 15:01
Hi everyone! I think your site is very interesting and useful. I always bookmarked it.
Braen 10-May-2006 03:52
Nice site I will recommend you to all my friends. Thank you.
Aleksandar 12-Apr-2006 09:08
Çäðàâåéòå, Ã-í Ãðóåâ. Çàâèæäàì âè ñíàé- äîáðè ÷óâñòâà çà òîâà êîåòî ñòå âèäåëè. Íàäÿâàì ñå ïîâå÷å õîðà äà èìàò âúçìîæíîñòòà äà îïîçíàÿò ñâåòà.
Áëàãîäàðÿ ÷å ñïîäåëèõòå ïðåæèâÿíîòî.
SA 11-Apr-2006 23:34
Thank you for the fantastic photos of Beautiful Bulgaria!!!
Guest 06-Apr-2006 10:32
Hi, Hong kong has so many change. 1979, I just 2years old,so....very special for me went I looking your pix 1979's HK.Hope you can visit my gallery to see HK 2006,^_^
http://www.pbase.com/foxwoo
Diana 06-Apr-2006 07:48
Ïîçäðàâëåíèÿ çà ÷óäåñíèòå ñíèìêè !
Áëàãîäàðÿ Âè çà ïîëîæåíèÿ òðóä.
Àç ñúì îò Áóðãàñ è ÷åñòî ïðåãëåæäàì èíòåðíåò-ñòðàíèöè ñúñ ñíèìêè îò Áóðãàñ, çà äà èíôîðìèðàì áëèçêè è ïðèÿòåëè. Çà ïðúâ ïúò âúâ Âàøèÿ àëáóì íàìåðèõ òîëêîâà êðàñèâè è êà÷åñòâåíè ñíèìêè îò ìîÿ ãðàä.
Ñ íàé-äîáðè ïîæåëàíèÿ !
Äèàíà
Pozdravlenia za chudesnite snimki !
Blagodarya Vi za polojeniya trud !
Az sam ot Burgas, 4esto preglejdam Internet-site sas snimki ot Burgas, za da informiram blizki i priyateli. Za prav pat vav vashiya album namerih tolkova krasivi i ka4estveni snimki ot moya grad.
S nai-dobri pojelaniya !
Diana
Guest 31-Mar-2006 16:00
Az sum na 31 i veche 9 god jiveia v Naples, FLA - rodena sum v Sofia i edinstveno biah chuvala za bombardirovkite prez voinata ot baba mi - sega vidiah s ochite si kak e izglejdala skupata ni Sofia i usetih bolkata koiato mnogo hora sa izpitali prez tezi tejki vremena celi 30god predi az da se rodia...Blagodarna sum vi za tova i za kartinite? ot 1912 - neveroitano e da vidish poznati sgradi ot onova vreme...
Seems like Sofia and Bulgaria in general keeps getting more and more beautiful the older it gets...
Pokazah celia album na mujut mi koito e ot Kansas i samo e chuval za BG ot men i roditelite mi koito mnogo tuguvat po Rodinata as well - toi beshe vuv vuztorg i edinstveno moja da kaje: "Wow!!! I have to go there and see all that. All those places are so beautiful..."

Blagodaria vi ot surce, budete jiv i zdrav!
Keep up the good work:)
Krissy
Mimi 24-Mar-2006 17:34
Miro, ne si edinstvenia deto dnes stoi v tosi site i gleda s 4asove snimkite, a pak te sa tolkova mnogo, 4e ne znam kolko vreme shte e neobhodimo za vsi4ko... :-)
Bravo oshte vednag na Gruev!
www.mimipet.com
Miro 24-Mar-2006 00:46
ÀØÊÎËÑÓÍ ÊÎË×Î. ÎÒ 4 ×ÀÑÀ ÃËÅÄÀÌ ÒÓÊ È ÑÈ ÎÒËÎÆÈÕ ÂÑÈ×ÊÈÒÅ ÑÐÅÙÈ ÂÅ×Å. ÌÎÈÒÅ ÏÎ×ÈÒÀÍÈß!
ÕÓÁÀÂÀ ÑÒÐÀÍÀ ÈÌÀÌÅ ÍÎ ÓÂÈ ÊÎÌÓÍÈÇÌÀ /ÑÎÖÈÀËÈÇÚÌÀ/ Å ÎÒÍÎÂÎ ÍÀ ÂËÀÑÒ ÒÎÇÈ ÏÚÒ È Ñ ÒÓÐÑÊÎÒÎ ÊÅËÅÌÅ ÄÎÃÀÍ ÇÀ ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ. ÌÅÍ ÌÅ Å ÑÐÀÌ ÂÅ×Å ÄÀ ÊÀÇÂÀÌ ÎÒÊÚÄÅ ÑÚÌ.
М.Кутин 20-Mar-2006 13:29
Áëàãîäàðÿ Âè ã-í Ãðóåâ çà óäîâîëñòâèåòî äà âèäÿ ÷ðåç Âàñ òîëêî ìíîãî êðàñîòè ïî ñâåòà è â Áúëãàðèÿ!
Òàçè íà êîÿòî èçêàçâàòå áëàãîäàðíîñò çà òîâà, ÷å Âè å áèëà åêñêóðçîâîä â Áëàãîåâãðàä å íàïèñàëà åäíà ïðîñòîòèÿ "òîëóïèòå" è îùå åäèí öèíèçúì çà âèñîêèòå áëîêîâå äî ãðàäñêàòà ãðàäèíà(êîèòî íåñà 5-6 åòàæíè "íåáîñòúðãà÷è", à 13åò.)- òàêà,÷å íàé äîáðå å äà èçòðèåòå êîìåíòàðà ñ öèíèçìà!!! Çà âñè÷êî îñòàíàëî îùå âåäíúæ - ÁËÀÃÎÄÀÐß.
Toshi 18-Mar-2006 10:11
G-n Gruev,
„@„x „ƒ„u „{„p„x„r„p„} „S„€„Š„{„€ („S„€„Š„y„‡„y„‚„€ „K„p„}„q„u) „€„„ „`„„€„~„y„‘.@„G„y„r„u„‘ „r „A„Œ„|„s„p„‚„y„‘ „€„„ 6 „s„€„t„y„~„y.
I want to introduce wonderful scenery in Bulgaria to Japan.
Then, may I use your wonderful and super photographs for deepen the friendship of Bulgaria and Japan?
If you do not care, will you tell me your where to make contact?
„A„|„p„s„€„t„p„‚„‘ „„„y „„‚„u„t„r„p„‚„y„„„u„|„~„€!
Nikola Gruev01-Mar-2006 06:56
Using links is acceptable practice.
Rob 28-Feb-2006 21:25
Hi Nikola, I am building an eco village close to Veliko Tarnovo and am busy trying to explain to people in the UK the real beauty of Bulgaria rather than them only thinking that BG is the black sea coast. Your pictures are beautiful. Would it be possible to either put a link to your album on VT / Bojentsi etc from my site www.simplibulgaria.com or use some of the photos in a gallery attributed and linked to you.
Regards
Guest 28-Feb-2006 04:57
NEVEROJATNO! Ot sarce Vi blagodarim, 4e spodeljate vsi4ki tezi prekrasni snimki s nas.
Mila 17-Feb-2006 12:52
Zdraveite, interesyvani pri kakvi yslovia mogem da izpolzvame 5 ot vasite snimki, na dobra rezolutzia za reklamen katalog za Sofia.
Mila, 0888 339119; slygeben: 944 21 25 reklamna agentia Markenstein & Buildebrand
O4akvame da se svurgete s nas.
Gost 22-Jan-2006 19:48
Zdraveite :)

Razbrah ot razni online novinarski sitove 4e v Sofia si imame novo osvetlenie na Sofiiskiq universitet i drugi izvestni cyrkvi. Napravi mi vpe4etlenie 4e nqmate snimki ot no6tna Sofia. Mislq 4e bi bilo mnogo interesno da razgledame edna takava seriq. Kazvam go prosto kato ideq :)
Blagodarq vi za hubavite kadri, mnogo sa priqtni! :)
Moon(Singapore) 21-Jan-2006 16:25
Your work is very good.
I have enjoyed viewing the photo's posted.
I have no doubt you will soon have that gallery on most popular...
thnx for sharing.
Aleks 11-Jan-2006 01:12
Blagodarja vi iskrenno za tezi 4udesni snimki !Bulgaria e zemen rai !
Badete jiv i zdrav.
Aleks
München
Guest 08-Jan-2006 08:44
man these are some beautiful pictures. i ran across these jewels while at work. did you by any chance happen to work for Shell Oil. Thats where i work. Thanks for sharing a lifetime of photos and memories.
Maria Tzatcheva-Tffany 07-Jan-2006 05:46
G-n Gruev,

Ne moga da iskaja s dumi kolko mnogo me rzvalnuvaxa snimkite Vi ot Blagaria i nai-veche ot Russe. Majat mi dobi po-dobra predstava kolko e krasiva nashata Rodina. Mnogo skapi i priatni spomeni izpluvaxa v saznanieto mi: Gimnaziata Xristo Botev, Statiata na Svobodata, Starat opera, i t.n.

Saprugat mi e lubitel-fotograf i spodeli kolko mnogo se vpechatlil ot snimkite Vi. Molia, prodaljavaite vasheto izkustvo, za da mogat xora kato men, daleche ot Balgaria, da se chustvat po-blizo do skapata ni Bulgaria!!!

S nai-dobri pojelania!!!
ivan 21-Dec-2005 01:43
G-n Gruev,
Priiatna iznenada sa vashite snimki, li4i goliamata lubov kum pqteshestvia i hubowi mesta. Snimkite ot 1969 g. Italy me razwulnuwaha, samo godina predi towa mesec maj as zaminah ot Latina za Kanada.
Ivan Branekov
jan peloquin 09-Dec-2005 03:54
Thank you for sharing these beautiful pictures. We adopted our son from Sofia, Bulgaria in March of 2003 and seeing these photographs brought back wonderful memories of our visits there. I have saved this site so that I can share them with him. We dream of the day that we can return to Bulgaria with him to show him his beautiful homeland. You are very talented and we admire your work! Thanks again.

J. Peloquin
Steffi 08-Dec-2005 12:59
Ìíîãî áëàãîäàðÿ çà òîâà , ÷å óñïÿõ äà ñå äîêîñíà äî òàçè ñúêðîâèùíèöà!Ìíîãî ñå ðàäâàì , ÷å ïîçíàâàì òàêúâ ×îâåê , êàêúâòî ñè òè , ãîñïîäèí Ãðóåâ! Ëè÷è ñè ëþáîâòà êúì âñè÷êî "áúëãàðñêî è ðîäíî ".Ïîâå÷åòî îò ìåñòàòà ñúì ïîñåòèëà , íî ãëåäíàòà òè òî÷êà å ìíîãî èíòåðåñíà. Òè ñè ãî íàïðàâèë ìíîãî ïðîôåñèîíàëíî ! Áúëãàðèÿ å åäíà îò íàé-êðàñèâèòå ñòðàíè è òå / êðàñîòèòå /òðÿáâà äà ñå ïîêàçâàò .Çàåë ñè ñå ñ ìíîãî ïîëåçíà êàóçà è òðÿáâà äà ñå ðàçøèðÿâà è ïðîäúëæàâà.Ñ îãðîìíî óâàæåíèå : Ñò. Íåäÿëêîâà
Prem 05-Nov-2005 20:59
Great pictures! Loved seeing pictures from 1944 all the way till now from various countries.
Claudine 05-Nov-2005 20:58
Nice beard Nikky boy !!! z
Посетител 05-Nov-2005 06:49
Åâàëà Íèê!
Eckhart Derschmidt25-Oct-2005 13:27
Dear Nikola,
I just saw your gallery on Blagoevgrad. This spring, I was in Blagoevgrad on business, but I did not have the time toi see the center of the city, so this was a great opportunity to make uo for that. I certainly will also see you other Bulgaria-related galleries. They are a great resource. I have been in Bulgaria on business many times, and as far as I had time I took photographs, but it still will take some time to bring them in a form to be published.
Best regards, Eckhart
mark coles 22-Oct-2005 11:24
what a great site with great pictures. it brought back memories of when i was in zalatorgrad. such a beautifull place.there was agirl i knew called nicky kolava but we lost contact. sir could i ask if you know this girl? if so could you let her leave a reply here for me.my email addres is mark.coles4@ntlworld.com i know this may seem very cheeky but i havent seen her or had contact with her in 5 years. i hope shes ok.
regards
mark coles
Y.Hunsel-Yordanova 15-Oct-2005 19:57
Gospodin Gruev

dulbok poklon za rabotata vi. Ot kolekzijata vi lichi lubovta i vnimanieto koeto ste otdelili za da postignete tova koeto ste napravili.
Bix iskala da vi popitam za nesto i vsustnost tursja vacheto udobronie.Snimkite koito vie ste napravili sa takiva, kakvito bixa dali istinska predstava i ideja za tova koeto bulgaria ima i bi mogla da pokage na sveta. bix iskala vacheto udobrenie da izpolzvam snimkov material ot vachite kolekzii. tova na internet straniza , svurzana s informazia za bulgaria.
s dulboko uvagenie ot rotterdam, xolandia
Yordanka Hunsel-Yordanova
Richard Haas 14-Oct-2005 12:59
I left a message in the guestbook in Nov. 2004. Please contacvt me. Thanks in advance
mariana, france 12-Oct-2005 11:26
iniziativata e za pohvala! kato vseki bg. grajdanin v chujbina, s udovolstvie vidqh snimki ot rodniq mi grad i aplodiram svejestta , s koqto pokazvate nashata realnost.
Rafael Galvez 06-Oct-2005 23:39
Nikola,
I live in Chile. Very best pic's of here.
My memories come back when i saw that.
My regards.
Guest 18-Sep-2005 21:39
great album!tnks for making bulgeria popular on the net!here are some bulgarian photosites you might want to upload some photos to
www.4coolpics.com
www.photo-cult.com
Dave Beedon17-Aug-2005 16:35
Nikola, I have commented on your images as a guest. Now I have my own account:http://www.pbase.com/listorama . It contains about 200 images from the first few days of a road trip from the Seattle area to Moab, Utah. I'm slowly adding more images. I hope you find the pictures interesting. Thanks. ----Dave
Zlatina - New York 04-Aug-2005 18:21
Zdraveite,gospodin Gruev!
Blagodarna sam,che vi ima.Znaete li,Vie dnes me napravihte mnogo shtastliva.Az sam mnogo dalech ot rodnata si strana i rodnia si grad Burgas.Kogato vidiah vashite snimki ne poviarvah na ochite si.Chustvoto e neopisuemo.Obhvashta me nostalgia,no i radost ednovremenno ot vazmojnostta otnovo da se razhodia,makar i mislenno po moite liubimi burgaski ulici.Snimkite sa strahotni.Blagodaria Vi ot vse sarce.
can 03-Aug-2005 13:13
hi! I am Can from turkey .I wam going to come bulgaria for festival.I joined folklore group in HASAD ÝN ZONGULDAK TURKEY.BULGARÝA wait us.we love everybody all over world.you come festival for watch us.we wait you .goood byeeeeeeeee...turkey love every country.
вайк 10-Jul-2005 18:01
прекрасни снимки!
Радосвета 07-Jul-2005 08:51
Çäðàâåéòå, ãîñïîäèí Ãðóåâ!
Ðàçãëåäàõ âñè÷êè ãàëåðèè ñ ãîëÿìî óäîâîëñòâèå. Âèäÿõ ìíîãî íåïîçíàòè ìåñòà è ìíîãî ïîçíàòè, íî ïî íîâ íà÷èí - ïðåç Âàøèòå î÷è.Áåøå ìè ìíîãî èíòåðåñíî.Íàé-èíòåðåñíè çà ìåí áÿõà ñíèìêèòå íà ìåñòà, êîèòî è àç ñúì ñíèìàëà.Ñúâñåì ñúùèòå ìåñòà, íî èçãëåæäàò ðàçëè÷íî.
Íàó÷èõ è íÿêîè èíòåðåñíè ôàêòè, êîèòî íå çíàåõ - çà ïëåìåòî ëàïó-ëàïó, ïúëíîòî èìå íà Ëåîíàðäî îò ñ. Âèí÷è, èñòîðèÿòà íà "Ñâ. Ñîôèÿ", êîÿòî íå ìè áåøå èçâåñòíà, âúïðåêè ÷å ñúì ðîäåíà è æèâåÿ â Ñîôèÿ.
Áëàãîäàðÿ Âè ñúðäå÷íî è Âè æåëàÿ îùå ìíîãî ïúòóâàíèÿ ïî ñâåòà, ñúîòâåòíî è îùå êðàñèâè ñíèìêè â ñàéòà Âè!
Ðàäîñâåòà
Iliana 25-Jun-2005 03:50
Mnogo hubavi snimki i mnogo dobre organizirana galeria! Udovolstvieto da se "vurna" v Bulgaria beshe orgomno! Izpratih link kum vashata straniza na vsichki moi bulgarski priateli v chujbina; razbira se,izpratih linka i na povecheto si priateli chujdenzi--vashite snimki sa neveroiatna reklama na stranata ni.
Blagodaria vi!
Iliana
Lyubomir Klissurov 22-Jun-2005 19:24
Uvajaemi G-n Gruev,
s udovolstvie razgledah Vashite snimki ot mitimga na DSB v Sofia. Vie, za razlika ot vsichki medii davate nai-realna vizualna predstava za tova subitie. Blagodaria vi za informaciata.
Ne sum razgledal oshte galeriite vi, no shte go napravia v nai-skoro vreme i to podrobno.
Pozdravi,
Lyubomir Klissurov
www.klissurov.dir.bg
Guest 19-Jun-2005 22:30
áðàâî àäàø! ãîëèàì ñè!!! àç ñàì îò ïëîâäèâ îò æåñòíèêà ðàçáðàõ çà òîçè ñàèò è ãî äàâàì â ãåðìàíèà êàòî ðåêëàìà çà áóëãàðèà
Dori A tanasova 12-Jun-2005 10:46
zdraveite g-n Gruev,ne mi ostanaha dumi ot vashite snimki koito ste napravili na Las Vsgas.Pojelavam vi vse taka da prodaljavate da ni radvate s tezi krasoti.blagodaria vi
Ralitza 10-Jun-2005 18:09
Ot 8 godini jiveia i rabotia v Toronto. Ne sam vijdala Bulgaria ot 3. Snimkite vi sa neveroiatni - malko nostalgicni, malko romanticni i tocno taka (iskam da )si predstaviam i si spomniam Bulgaria. Samo s nai-dobroto, idealizirano. Kolekciata vi e parvoklasen reklamen material,ne znam celenasoceno li ili ne, no niama znacenie.
Pokazah s gordost albumite na kolegite si. Blagodaria.
Julia 08-Jun-2005 11:38
Tolkova e priatno da se sarovi6 v krasotite tuk, 4e rabotata mi isostana. Utre produljavam da se kefia. By! Julia
Plamen 18-May-2005 12:05
Niamam dumi...ne biah vijdal podobno neshto i to subrano na edno miasto. Osobenno me vpechatliha snimkita na stara Sofia. Naistina niama kakvo da kaja osven, BRAVO I USPEH !!!
PS. Zanimavam se s web stranici i shte napravia taka ,che dosta hora da nauchat za vas i vashata rabota.
prof. Margarita Koeva 15-May-2005 16:42
Uvazhaemi g-n Gruev,
bih iskala da izpolzvam njakoi ot Vashite velikolepni snimki kato iljustracii kam edna moja statija za Bulgarskite manastiri. Az sam arhitekt i rabotja v oblastta na istorija na bulgarskata arhitektura, predimno carkovna arhitektura. Publikuvam v posledno vreme v "Liternet.bg".Kazhete mi kakvi sa uslovijata pri koito moga da polzvam Vashi snimki, koito shte ukrasjat statijata mi i shte privlekat pogledite na chitatelite, po veche ot teksta!
S Vashishtenie pred umenieto Vi - Margarita Koeva
Guest 06-May-2005 08:37
Hello Mr. Nikola Gruev,

Your images are really something else. I have not had the opportunity to take as many images as you and especially in Sofia unfortunately. However, I would like to ask you if you would be interesting in becoming and photographer or perhaps an editor. I am an editor with emporis.com or skyscrapers.com.

My email is pete.milkovATemporis.com the
The AT = @

My Bio
http://www.emporis.com/en/ab/wh/es/du/?id=124125

Becoming an photographer
http://www.emporis.com/en/ab/he/pa/ph/

THX,

Pete
TANYA 13-Apr-2005 11:46
Uvazhaemi G-n Gruev,
vuzxitena sum ot snimkite Vi i ot bogatstvoto na kolekcijata!
Imam i vupros kum Vas - az sum Ph.D. student v Ohio State University, COlumbus, OH i nie v momenta podobrjavame website-a na nashija Department (Department of East European and Slavic languages and literatures). VUzmozhno li e da slozhim njakoi ot Vashite snimki ot BUlgaria na website-a ni (with credits) v nachaloto, a posle samo da dadem link-a kum Vashija website. Tova wte e edna strahotna reklama na Bulgaria pred nashite amerikanski studenti, tuj kato se opitvame da gi privlechem da uchat bulgarski ezik i kultura.
Blagodarja!
S uvazhenie, Tanya Ivanova
Columbus, OH
Ani 07-Apr-2005 10:11
Snimkite sa mnogo krasivi, no za moe razocharovanie ne nemarih snimki ot Burgas!
Kato izkljucha tova , beshe mi mnogo priatno da si napravia edna razhodka iz mesta, koito ne sam imala vazmojnost da posetia v skoro vreme!
Uspeh
A
Julian Stephanov 16-Mar-2005 00:41
Zdraveite, Nikola!
Pokrai vsichki tezi snimki imah vazmojnostta niakaksi da se dokosna do vashia jivot - ot biagstvoto prez granica v Italia s priatelite vi do zakonnata imigracia v USA i posledvalite komandirovki i patuvania.
Samiat az sam na 27 godini i mi beshe izkliuchitelno interesno da vidia kakvo e valnuvalo edin mladej na moite godini prez 1969, vapreki che ste pochti nabor na bashta mi.

Estestveno snimkite ot Bulgaria sashto mi haresaha mnogo, no za men lichno po-interesna beshe cialostnata kartina.

Iskam da vi pojelaia nai-krepko zdrave, za da mojete oshte dalgi godini da patuvate i da se vrashtate s novi snimki ot dalechni mesta.

Ha3gPaBe!

Julian
PEPO 26-Feb-2005 13:46
OK You are the man. Prosoto pics sa super. Numero uno. A i sa tolkova mnogo 4e ne moga da gi razgledam all!!!

Tova e keep it up
Perduhov 16-Feb-2005 04:10
Uvajaemi gn. Gruev. Az i moeto semeistvo iskrenno se nasladihme i zaradvahme na vashite krasivi i profesionalni snimki! Te predstaviat Bulgaria kato edna mnogo krasiva i lu4ezarna strana, kakvato tia naistina e. Nai-nakraiat namerh edin website,koito s gordost da pokaja na vsichki hora s greshna predstava za nashata malka,no prekrasna strana. Blagodarim vi!:)
db 09-Feb-2005 11:21
prekrasna e nali!!!!
i taka kato gledam me obzema nostalgiajta po zabravenoto istinski sinio nebe i prostor za dushata...
mozhe bi i niakolko letni planinski snimki???
blagodaria
Dimiter Dimitrov 07-Feb-2005 20:01
Óâàæàåìè ã-í Ãðóåâ,
ïúðâî èñêàì äà Âè ïîçäðàâÿ çà ïðåêðàñíèòå ñíèìêè, êîèòî ñòå íàïðàâàëè è èçëîæèëè, çà äà ìîãàò ïîâå÷å áúëãàðè è ÷óæäåíöè äà îïîçíàÿò åäíè îò íàé-èíòåðåñíèòå è êðàñèâè êúò÷åòà íà ñâåòà, ìåæäó êîèòî äîñòîéíî ñå íàðåæäàò è ìíîãî áúëãàðñêè êóðîðòè. Òîâà ñè ëè÷è èìåííî â òàçè åäèíñòâåíà ïî ðîäà ñè ñòðàíèöà. Àç ñå êàçâàì Äèìèòúð Äèìèòðîâ è ñúì çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð íà Èíòåðíåò Ìëàäåæêà Ìåäèÿ "ÑâåòÚ" (http://www.svetu.com ). Íèå èìàìå ðóáðèêà íàðå÷åíà "Ñ íàñ èç Áúëãàðèÿ" è â íåÿ ïðåäñòàâÿìå è çàïîçíàâàìå ÷èòàòåëèòå íè îò Áúëãàðèÿ è ñâåòà ñ áúëãàðñêè êóðîðòè è ìåñòíîñòè.  ïðåäñòîÿùèÿ áðîé ùå ïîïóëÿçèðàìå Áîðîâåö è áèõìå èñêàëè äà ñëîæèì 1 èëè 2 âàøè ñíèìêè. Íèå ùå ïîìåñòèì õèïåð-âðúçêà ïîä ìàòåðèàëà êúìhttp://www.pbase.com/ngruev è ùå èçðàçèì áëàãîäàðíîñòòà ñè êúì Âàñ çà îêàçàíîòî ñúäåéñòâèå â ñòðàíèöèòå íà áðîÿ. Íèå ùå ñå ðàäâàìå íà åâåíòóàëíî Âàøå ðàçðåøåíèå çà ïóáëèêóâàíåòî íà 2 Âàøè ñíèìêè â íàøàòà ïàòðèîòè÷íà èíèöèàòèâà è Âèå ùå ïîëçâàòå çíà÷èòåëíà îòñòúïêà ïðè æåëàíèå çà ïîìåñòâàíå íà ðåêëàìåí áàíåð â íàøèòå ñòðàíèöè.
Ìîæå äà ñå ñâúðæåòå ñ íàñ íà íàøèÿ ìåéë àäðåñ èëè íàïðàâî òóêà.

Î÷àêâàìå Âàøèÿ îòãîâîð.

Ñ óâàæåíèå,
Äèìèòúð Äèìèòðîâ
çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð íà È.Ì.Ì. "ÑâåòÚ"
http://www.svetu.com
svetu@svetu.com
David 22-Jan-2005 23:32
Wonderful pictures
Detelin 21-Jan-2005 22:14
Uvajaemi g-n Gruev, snimkite Vi sa mnogo priqtni. Polzvam gi kato screensaver. Interesuva me obache, zashto kachestvoto im e razlichno za edna i syshta fotosesiq. Predpolagam che snimate s profesionalna digitalna kamera. Nqkoi snimki s ednakvi parametri (napr.800x600x24b)se poqvqvat s razlichno kachesvo, kogato zaemat celiq monitor, t.e. vijdat se digitalnite kvadratcheta. Az ne sym profesionalist i ako imate vyzmojnost napishete nqkolko "obrazovatelni" izrecheniq v tazi nasoka. Blagodarq.
Lilia BraveWolf 14-Jan-2005 22:27
Thank you so very much for the wonderful photos of Bulgaria. They truly capture the spirit and feel of the country and are the perfect medicine for the homesick expatriate. I can almost smell the woods and hear the sounds of the nature. I find your work really poignant and again wish to thank you for sharing it.

With warm regards,
Lilia Bravewolf
Nikola Gruev14-Jan-2005 15:36
No sir, I would not consider it.
Steve G 10-Jan-2005 23:26
Would you consider allowing the use of some of your pictures on my web site, with credits of course?
Nikola Gruev29-Dec-2004 20:40
Thank you for liking my photos. None of them are "Public Domain".
Regards,
NG
DJ 29-Dec-2004 12:32
Like your photos of Bulgaria - do you put them in the "Public Domain"? - Rgds SJ
Christina 06-Dec-2004 19:55
G-n Gruev, snimkite Vi sa prekrasni! Kato gledam tezi ot Bulgaria, si mislya che sa moje bi nai-dobrata reklama na krasivata ni strana.
Richard Haas 30-Nov-2004 08:06
would you please contact me
thanks in advance
richard
Koen 13-Nov-2004 19:57
Hello Nikola,
Quite an impressive history of travel... It's almost 15 years ago I visited Bulgaria, and it feels good to see some pictures again of Sofia, Rila, Golden Sands,...
Good luck on your future travels
http://home.tiscali.be/koenvancoillie/
Guest 13-Nov-2004 17:31
Chudesni snimki! Beshe udovolstvie da raglejdam!
Nikola Gruev02-Nov-2004 22:00
Ñúãëàñåí ñúì ñ âàøèòå óñëîâèÿ!
Петко Йотов (Petko Yotov) 02-Nov-2004 20:01
Çäðàâåéòå, ã-í Ãðóåâ!
Êàðòèííèòå Âè ãàëåðèè ñúñ ñíèìêè îò áúëãàðèÿ ñà íàèñòèíà ïðåâúçõîäíè!

Íàìèðàì ãè çà ìíîãî ïîëåçíè è áèõ èñêàë äà èçïîëçâàì íÿêîè îò òÿõ â åäèí ïðîåêò, íàðå÷åí Óèêèïåäèÿ, è çàòîâà ìîëÿ çà Âàøåòî ðàçðåøåíèå.

Óèêèïåäèÿ http://bg.wikipedia.org) å ñâîáîäíà åíöèêëîïåäèÿ, êîÿòî ñå ñúçäàâà ñúâìåñòíî îò õîðà îò öÿë ñâÿò.

Áèõ èñêàë äà âêëþ÷à ïî åäíà èëè äâå Âàøè ñíèìêè â ñòàòèèòå çà áúëãàðñêèòå ãðàäîâå. Íà âñè÷êè òÿõ ñëàãàìå ïðåïðàòêè êúì ñàéòà Âè. Çà äà äîáèåòå ÷óâñòâî çà ñâîáîäàòà íà Óèêèïåäèÿ, ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå òåçè ñòðàíèöè âåäíàãà, äîðè è áåç ðåãèñòðàöèÿ.

Ìîæåì äà èçïîëçâàìå ñíèìêèòå Âè ñàìî àêî ñòå ñúãëàñíè äà äàäåòå ðàçðåøåíèå çà òÿõíàòà óïîòðåáà ïðè óñëîâèÿòà íà Ëèöåíçà çà ñâîáîäíà äîêóìåíòàöèÿ íà ÃÍÓ. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å âñåêè ùå èìà ïðàâîòî äà ãè èçïîëçâà è îñúâðåìåíÿâà, êàòî ëèöåíçúò ãàðàíòèðà äîñòúïíîñòòà íà ñúáðàíàòà èíôîðìàöèÿ çà áúäåùåòî. Ìîæåòå äà ïðî÷åòåòå ïúëíèÿ òåêñò íà ëèöåíçà íà:
http://bg.wikipedia.org/wiki/GNU_GFDL (áåëåæêà: çà äà å êîëêîòî ñå ìîæå ïî-ïðîñòî, íå èçïîëçâàìå Invariant Sections, Front-Cover Texts èëè Back-Cover Texts).

Ëèöåíçúò ñúùî èçðè÷íî îñèãóðÿâà, ÷å àâòîðèòå ùå ïîëó÷àò ïðèçíàíèå çà ðàáîòàòà ñè.

Àêî ñòå ñúãëàñíè, â ðàçäåëà "Èçòî÷íèöè" ùå çàïèøåì, ÷å ñòàòèÿòà ñå îñíîâàâà íà Âàøèòå ìàòåðèàëè è ñå èçïîëçâà ñ Âàøå ïîçâîëåíèå, à ñúùî òàêà ùå ñëîæèì è îáðàòíà ïðåïðàòêà êúìhttp://www.pbase.com/ngruev/

Áëàãîäàðÿ Âè çà îòäåëåíîòî âðåìå!

Ñ óâàæåíèå,
Ïåòêî Éîòîâ, àäìèíèñòðàòîð íà Óèêèïåäèÿ, 5ko (ïðè) free.fr
Miroslav Enchev 17-Oct-2004 08:09
G-n Gruev, pozdraviavam Vi .. naistina snimkite sa veliki. Zavijdam Vi blagorodno za mestata koito se obikolili, nadiavam se nakoi den da posetq 4ast ot tezi kat4eta na sveta. Az sam si tyk v BG, i niama da vi kazvam kolko mi lipsva BG, no pak za sajelenie nemoga da si pozvolq da obikolq cqlata strana, kakva ironia nali. Ot tozi site vidiah dosta krasoti na stranata ni. Mirogleda mi se obogatiava, marak i to da e po i-net. I dai Boje poveche chyjdenci da mogat da razgledat tezi vashi snimki.Blagodaria Vi. Yspex v vsichki nachinania.I pri men vashiq site e v favorites.
Pozdravi
Guest 19-Sep-2004 04:30
Zdravei! Prekrasna galeria koiato naistina dovejda do stari spomeni za horata koito sa daleko ot vkyshti. Osobeno ako si vidish bloka na snimka :)) Iskam da vi pitam g-n Gruev, ot teia snimki i komentari razbiram che ste pytuvali po rabota - ne uspiah da razgledam vsichko i ne sym chel vsichki komentari. No kak tochno vi e protekyl jivota mi e mnogo interstno. MErsi
Betty Rupard 14-Sep-2004 16:09
Dear Nikola, thanks so much for sharing your pictures of Bulgaria! I have had the opportunity of visitng Bulgaria twice now in the past three years, and every time I am amazed at how beautiful the country is! My mother who is 82 years old comes from Rouse and hasn't been back since 1944, how I wish she could travel there one last time to her motherland. You have a god given talent for catching the true beauty of Bulgaria, and if some day you decide to produce a book featured with pictures, please advertise, I am sure there are a lot of people out here that would be interested in possessing such a treasured collection! Betty Rupard, Columbia Missouri U.S.A.
DENI 13-Sep-2004 19:02
Zdraveite!Strashno se radvam che otkrih tozi sait.Veche i ne tursia snimki na drugo miasto.Razglejdam vashite vseki den i mnogo im se radvam,nai hubavite otivat na CD i si gi gledam na golemia ekran na televizora.Jiveia v Ispania no mnogo mi lipsvat lubimite mi mesta v Bulgaria.Taka s chasove si ziapam i se radvam na planinite, na zelenoto,na novite sgradi izskochili tyk tam...Skoro shte hodia vkushti,v Rila blizo do Malioviza..ima edna snimka sus shoseto kum kushti..boli me kato ia gledam!I ostanalite ot tozi raion-Borovetz, Malioviza...rodnia mi krai..Snimkite poddurjat spomenite mi.Edno ogromno blagodaria!
Peter 30-Aug-2004 12:15
Dear Mr. Nikola Gruev, I enjoyed browsing your photo gallery. I like to browse pictures from all the world.
I am from Slovenia. I visited Bulgaria and I liked your country and your photos very much.
Looking forward to provide me with new pictures.
Regards
Doug 13-Aug-2004 11:45
Mila Rodino ! I am an Englishman married to a Bulgarian, living in London. Your site is a fantastic service to those of us who are in love with Bulgaria and hope to call it home, one day.
Nikola Gruev11-Aug-2004 16:52
Thank you for the compliments.
This question is easy to answer (you will find out why). The village is called Rougemont. I did four pictures there. The one you refer to is the first one. The next one, I did only a minute later, turning the camera little bit to the left, both from my hotel window. It was about quarter to nine in the evening. The third and the fourth, I did the next morning. Our hotel was right next to the train station, where I had the car parked.
If you go below the picture and click on "full exif", you will see not only on which date the picture was made, but also the exact time, down to the second.
steli 11-Aug-2004 14:45
Sir,
It's a pleasure to see you pictures. You traveled quite a bit!
Tell me please what is the name of this place in Switzerland:
http://www.pbase.com/image/20137490
I love it and I would love to go there to visit.
Again, every single picture is a piece of art!
Congratulations!

Steli Andrei
George 17-Jun-2004 18:41
I loved watching your pics, especially from peru and chile, cause i just came back rom there.

IS THERE A PLACE YOU HAVENT BEEN TO???? ;)
I guess u havent been to israel yet :)
Visit me athttp://www.georgeavni.com for my pics
Люси 12-Jun-2004 04:01
Ìíîãî ìè õàðåñâà öÿëàòà ãàëåðèÿ!
mark 12-Jun-2004 01:55
Hey,
I love you pics of Sunny Beach!
They are getting me excited, as i was there last June, and am going back In july this year.
Some of your pics are sooo close to where my fave bar is, or was!
It was called Yalta, and was on the main part. By the beach.
But, i dont know if its still there...
could you PLEASE e-mail me if you know the bar, and tell me if its still there?
M Iordanov 01-Jun-2004 05:43
Mnogo hubavi snimki. S goliamo udovolstvie gi razgledah. Beshe kraino vreme niakoi da se zaeme s poveche entosiazum i napravi hubav sait. Blagodaria, kakto e redno da se kaze.
Sandra Dimitrov 20-May-2004 06:04
Dear Nikola,

My husband Nikolay is from Varna and I'm from The states. He was feeling quite homesick and your pictures made his week. We would love to see more in the future. You're very talented...have you ever thought of doing a book...with photos of Bulgaria? Would love to see one out there. Thank You again..Ciao....
Sandra
Jeff Cochran16-May-2004 16:27
Hello, I enjoyed your photos.Thx for sharing. :)
Jeff
http://www.pbase.com/savannahga
George Ivanov 15-May-2004 06:52
Dragi Nikola,

2:35 prez noshtta na Petak, May 14 e. Ve4e 3 4asa ne moga da otlepq pogleda si ot tozi sait!!! Neveroqtna e kolekciqta na jivota ti!!! Bih te pokanil da poglednesh i moite albumi v Internet ot pateshestviqta mi, no za 24 godini ne sam imal vazmojnost da zape4etam tolkova mnogo valshebstva! Vse pak ako ti e interesno, albumite mi sa v www.ofoto.vom (izpolzvai email:posetiteli@excite.com i parola: snimki!).

Reshih se da ti ostavq tova saobshtenie, zashtoto s tvoq pomosht shte osashtestvq neshto, koeto nqmah vazmojnost da napravq dosega!

Saprugata mi e amerikanska grajdanka. Za 4 godini zaedno, planovete ni da napravim obikolka na Balgaria vse propadat, a pak i az ne sam vijdal dosta ot 4udesata na rodinata ni! Ironiq, nali? Bil sam i cqla Evropa i po4ti na vseki kontinent, no ne i iz stranata.

Taka ili ina4e, ne sam imal shansa da pokaja na saprugata si i na priqtelite kolko e krasiva Balgaria!!!

Ne moga da ti opisha kolko se zaradvah da vidq tazi stranica! Nova valna ot patriotizam kato 4e li me zalq momentalno. Izkushavam se dori da si svalq mnogo ot tezi snimki, i da se gi sloja na screensaver moje bi!

Ti si izpalnil misiqta si tuk, priqtelyu:) Badi vinagi dobar kam sebe si!

Blagodarq ti ot vse sarce.

G.
Donika 03-May-2004 15:01
Strahotni snimki ot Sozopol! Shte ni razreshite li da izpolzvame niakoi ot tiah nashata webstranitsa (www.bghouses.com)? Molia pishete ni na adres donikaivanova@hotmail.com. Blagodaria!
Donika
tihomir 26-Apr-2004 19:50
prekrasni snimki!!!! blagodarya vi za tova staraene...ne znam dali evazmojno da se predstavi sofiya tolkoz krasivo...
Roumiana i Peter 15-Apr-2004 01:52
Dobar den g-n Gruev,
Silno sme razvalnouvani ot vachite prekrasni snimki. Ot izvesno vreme tarsia houbavi izgledi ot BG i rodnia ni grad Sofia. Tchoudesno se "razhodihme", sporechti za niakoi zgradi. Moje bi ne e krasivo, no bihme se radvali i na snimki ot Sofia i zad neia Vitocha.
Mnogo vi BLAGODARIME
Borislav 08-Apr-2004 22:04
Prekrasni snimki! Ste mi razreshite li da slozha njakoi ot snimkite ot Varna v galerijata na moja sitehttp://varna.info.bg? Molja pishete mi na posochenata posta za utochnenija.
Krasimir 25-Mar-2004 00:18
Gospodin Gruev Blgodarja Vi za razkoshnite snimki!Ste gi pokzavam na vsichki s koito se zapoznaja tuk v Canada.Ot 7 meseza sam tuk i kogato vidjah snimkite Vi me stegna sarzeto!Zaradi chepa samozabravili se nashi sanarodnizi se nalaga da gledame tezi krasoti ot hiljadi kilometri!Siguren sam che njma Bulgarin koito jivee izvan stranata ni koito da ne haresa snimkite!Nadjavam se sled 1 godina i az da publikuvam tuk podobni snimki!
Estelle Guilbert-Petrov 16-Mar-2004 08:39
Thanks for those wonderfull pictures.
My husband is from Sofia and we try to go to Bulgaria as often as possible. Your pictures are so beautiful I feel nostalgic when I see them!!

Estelle and Borislav Petrov
niki collier 04-Feb-2004 10:30
zraveite,
gospodin gruev- snimkite sa mnogo krasivi! za men te pokazvat chastitzi ot bulgaria, koito az ne samo nosia sas sebe si, kogato e dale4 ot neia, no i s gordost spodeliam s moite priateli v Irlandia

...blagodaria vi za spodelianeto na talanta si s nas.

az vsashtnost Vi pisha i s edna molba. Az sam prepodavatel v Bulgarskoto Nedelno U4ili6te v Dublin. Chudeh se dali e vazmojno da se svarja s vas?
bih iskala da poiskam razre6enieto Vi da izpolzvam Va6eto tvorchestvo v urotzite mi s detzata?

shte bada mnogo shtastliva ako mi pishete
pozdravi
niki collier
Boris Mitov 04-Feb-2004 06:26
Izkam da izkaza zadowolstwo ot chudesnata galeria i maistorskoto fotografsko umenie na Nikola Gruew.

Mnogo zdrawe i tworcheski uspehi !

--Boris Mitov
Петър Мравилников 02-Feb-2004 03:08
Áëàãîäàðÿ Âè çà õóáàâèÿ ñàéò, ïëîä íà ìíîãî óñèëèÿ è íà ìíîãî òàëàíò.Ñëîæèë ñúì ãî íà ôàâîðèòè íà ìîÿ êîìïþòúð è ùå ãî ïîêàæà íà îùå õîðà òóê â Êàíàäà, à ïúê è â Áúëãàðèÿ ñúùî.
Ива Бонева 27-Jan-2004 20:00
Ðàäâàì ñå,÷å ñè ñúçäàë òàçè ñòàíèöà çà ïîïóëÿðèçèðàíå íà Áúëãàðèÿ,íî ìîæåø ëè äà îáúðíåø ïîâå÷å âíèìàíèå íà ïðèðîäàòà?Òóê ìîãàò äà ñå âèäÿò íåâåðîÿòíè íåùà.Îñòàâè âå÷å òàçè îðèåíòàëñêà àðõèòåêòóðà.Òè íå çíàåø ëè,÷å ïî÷òè íÿìàìå çàïàçåíà èñòèíñêà Áúëãàðñêà àðõèòåêòóðà?
Guest 30-Dec-2003 20:43
Your photos are very interesting especially old photos Of Far East countries.
Thank you very much and waiting for the updates
Yordan Chervenkov 24-Nov-2003 14:29
I zatova ne e vinoven samo fotoaparata.
A negovijat majstor!
Bravo!
Владислав 11-Nov-2003 04:11
Õèëÿäè áëàãîäàðíîñòè çà ïðåêðàñíèòå ñíèìêè îò ìèëàòà íè ðîäèíà. Äîñòàâèõà ìè ìíîãî óäîâîëñòâèå è íå ïî-ìàëêî åìîöèè. Íåêà ãîñïîä çäðàâå äà âè äàâà è àêî èìàòå âúçìîæíîñò ïðîäúëæåòå âñå òàêà äà íè ðàäâàòå ñ êðàñèâè è ñòîéíîñòíè ôîòîãðàôèè.
Ñ íàé-äîáðè ÷óâñòâà: Âëàäèñëàâ
Borislav 04-Nov-2003 11:49
Bravo Nikola, haresva mi ideata ti, a snimkite o6te po - ve4e. Nai - posle imam kakvo da pokaja na sina mi, kito ne e vijdal o6te moiat grad, a i az samiat ne poznavah nqkoi mesta otkam hubavata im strana. Ima6 mnogo to4no vijdane, kak i koga da napravi6 komplimenti s kamerata. Vsi4ko nai - hubavo!
Elena 25-Oct-2003 23:33
Iskam da Vi blagodarya za neveroyatnite snimki! Vsichki mnogo mi haresa, no nay veche b'lgarskite! Vse edno, che se razhodih otnovo iz Sofia, Melnik, Sozopol... ili Borovetz.
Po-krasivo ot prirodata nyama, a v Bilgaria, tya e v'lshebna! Jelaya Vi oshte mnogo uspehi v nachinanieto da kolekcionirate i publikuvate snimki ot vashite p'teshestvia!
Georgi Takev 22-Oct-2003 11:44
Poklon do zemyata za tova koeto si napravil i produljavash da pravish za da pokajesh rodinata ni na sveta.S radost razprastam linka na moi poznati i priyateli chujdenci.
Blagodarya ti!!!Ti karash vsi4ki bulgari da se 4uvstvat gordi ot krasotata na Bulgaria!!!
Nikolay Petkov 12-Oct-2003 19:14
snmkite sa strahotni!karat me da prelivam ot gordost,4e Bulgaria e moqta rodina!!!Blagodarq ti,4e raznasqsh Bulgarskoto po sveta!!!
Nikola Gruev05-Oct-2003 05:10
Blagodarq i az. Pak elate. Chte ima novi popalneniq.
Darra 19-Sep-2003 09:42
Strahotna galerija! Blagodarja! Vuzhistavam se na majstorluka, s kojto sa napraveni snimkite! Pojelavam Vi nepresekvasto udovolstvie ot vseki nov uspeshen kadur!
Nikola Gruev05-Sep-2003 05:48
Feel free to link it. The pictures will remain on this site for at least a year. I have the intention to keep them longer and to keep adding more. Within the next two weeks, I'll add pictures from Sluntchev briag (Sunny beach). Please, visit again to see them too. Thanks for the note.
alex horster 04-Sep-2003 23:57
A wonderful site and great pictures - thanks. they bring back memories of my trips to Bulgaria, may I put a link on my site? http://aakh.org)
Веско 04-Sep-2003 21:56
Ãàëåðèÿòà ìè äîñòàâè óäîâîëñòâèå - áëàãîäàðÿ è ùå èçïðàòÿ ëèíêà íà ïîçíàòè, áúëãàðè èëè íå!
Julian Neychev 03-Sep-2003 19:07
Keep up the good job!
Georgi Ushev 02-Sep-2003 20:04
The pictography is excellent! The pictures and their sequencing convey a documentary inclination. The relative absence of the human element, unless in tourist function, is notable. A subconscious escape from - or an acknowledgement of - reality? Very interesting!
On the other hand, most photographers focus on the human element to the point of excluding the material aspects of this world. But then, most photographers are not Bulgarian Americans, with cultural heritage that, among its rich library of aphorisms, postulates that "the best food is the one you eat".
Your outstanding work is a pleasure to view! And that you are doing it for pleasure, not for money... Places you outside the established social control mechanisms! Undermines the foundations of the globalized market economy! Absolute Bulgarian non-conformism and individualism!
Thank you for the pictures! And for their story.
Стас 02-Sep-2003 11:23
Imash izkljuchitelen interes kym "urban" formite, gradowe, manastiri, kamyni...Malk mi lipswa onowa, deto ne e plod na choweshkata ryka...A Bylgariq e mnogo interesna kato priroda...Ili az pone si zalitam malko poweche w drugata krajnost:-)
fen sym! Uspeh natatyk!